Эксклюз??: КПК з'я?ляецца адз?най пал?тычнай с?лай, здольнай забяспечыць разв?ццё ? роскв?т к?тайскага народа - былы амбасадар Беларус? ? КНР А. Тоз?к

2021-04-12 17:48:12
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Камун?стычная партыя К?тая валодае вел?зарным ?нтэлектуальным патэнцыялам, карыстаецца макс?мальна магчымай падтрымкай к?тайскага грамадства ? з'я?ляецца адз?най пал?тычнай с?лай, здольнай забяспечыць разв?ццё ? роскв?т к?тайскага народа. Пра гэта ? эксклюз??ным ?нтэрв'ю з кар. С?ньхуа вэй Чжунцзе заяв?? былы амбасадар Беларус? ? КНР Анатоль Тоз?к.

Ён бы? паслом Беларус? ? КНР у 2006-2011 гадах. "Мая к?тайская пяц?годка была асабл?ва ц?кавая яшчэ ? тым, што амаль кожны год у К?та? адбывалася вельм? яркае, асно?ная падзея, на якой был? сфакусаваныя грамадска-пал?тычнае жыццё ?сёй кра?ны ? непадробная ц?кавасць сусветнай супольнасц?", - сказа? ён, патлумачы?шы, што ? 2007 годзе ? К?та? адбы?ся 17-ы з'езд КПК, у 2008 годзе ? К?та? прайшл? 29-я Летн?я Ал?мп?йск?я гульн?, у 2009 годзе К?тай шырока ? ?рачыста адзначы? 60-годдзе ?тварэння КНР, а ? 2010 годзе ? Шанха? прайшла Сусветная выстава "ЭКСПА-2010 ". Падчас пяц?гадовай працы ён стара?ся не заседжвацца ? Пек?не ? пабыва? амаль ва ?с?х к?тайск?х прав?нцыях, нават праводз?? частку штогадовага адпачынку ? К?та?, каб макс?мальна выкарысто?ваць магчымасц? ? больш даведацца пра кра?ну.

У 2011-2014 гадах А. Тоз?к бы? намесн?кам прэм'ер-м?н?стра Беларус?, у 2004-2006 гадах ? ? 2011-2014 гадах - сустаршынёй Беларуска-К?тайскай м?журадавай кам?с?? па гандлёва-эканам?чным супрацо?н?цтве. З 2016 года, кал? А. Тоз?к ста? дырэктарам Рэспубл?канскага ?нстытута к?таязна?ства ?мя Канфуцыя Беларускага дзяржа?нага ?н?верс?тэта, ён пача? надаваць больш уваг? вывучэнню К?тая ? прыкладаць больш намагання? па стварэнн? ?мо? для лепшага ? больш по?нага ?заемаразумення народа? дзвюх кра?н.

"Я абсалютна перакананы, што Камун?стычная партыя К?тая з'я?ляецца адз?най пал?тычнай с?лай, здольнай забяспечыць разв?ццё ? роскв?т к?тайскага народа. Для гэтага ? яе ёсць неабходны ?нтэлектуальны ? арган?затарск? патэнцыял, - адзначы? А. Тоз?к. - Партыя ? сваёй дзейнасц? абап?раецца на шматтысячны вопыт дзяржа?нага к?равання К?тая ? карыстаецца макс?мальна магчымай падтрымкай усяго народа ".

Ён распавё?, што КПК зраб?ла на яго самае глыбокае ?ражанне праз асобы канкрэтных людзей, з як?м? ён сустрака?ся ? К?та? ? ? Беларус? ? як?я з'я?ляюцца глыбока адукаваным? ? адданым? свайму народу. "Я думаю, што мне ? жыцц? вельм? пашанцавала, што я ме? магчымасць хоць бы коратка, але мець знос?ны з вельм? мног?м? выб?тным? к?ра?н?кам? К?тая", - л?чыць ён.

А. Тоз?к звярну? увагу на тое, што ? 2020 годзе К?тай пад к?ра?н?цтвам КПК паказа? выдатныя вын?к? ? трох сферах, прадэманстрава?шы каласальныя магчымасц? сваёй кра?ны ? свайго народа. Па-першае, К?тай дасягну? ун?кальных вын?ка? барацьбы з каронав?русам новага тыпу, паказа?шы ?сяыму свету прыклад. Па-другое, К?тай пазбав??ся ад абсалютнай галечы, упершыню ? свеце вырашы?шы праблему, якая раней здавалася невырашальнай. Па-трэцяе, К?тай з'я?ляецца адз?най буйной эканом?кай планеты, якая ? 2020 годзе паказала рост ВУП. "Усе гэтыя тры выдатныя дасягненн? на?прост звязаныя з КПК", - адзначы? ён.

Гаворачы аб пал?тыцы рэформы ? адкрытасц?, А. Тоз?к адзначы?, што "гэты каласальны вопыт вельм? важны не тольк? для К?тая ? Па?днёва-Усходняй Аз??, але ? для ?ншых рэг?ёна? планеты, у тым л?ку, ? для Беларус?. Нейкую частку гэтага вопыту можна браць напрамую, а нейкую праанал?зава?шы, прапусц??шы праз свой нацыянальны ф?льтр, праз свой вопыт разв?цця грамадства ? таксама прымян?ць". "Таму вельм? шмат ц?кавага ? сацыяльна-эканам?чным разв?цц? К?тая, якое сёння я бачу як вельм? актуальнае ? для нашай кра?ны" - л?чыць былы амбасадар.

А. Тоз?к таксама мяркуе, што сёння ? свеце склалася дз??ная ?, можа быць, траг?чная с?туацыя - свет апыну?ся ? стане глыбокага с?стэмнага крыз?су, дзе пераплял?ся некальк? крыз?са?: эканам?чны, пал?тычны, экалаг?чны ? гуман?тарны. "Свет сёння апыну?ся каля краю прорвы ? н? адна кра?на ? адз?ночку, тым больш вял?кая кра?на, не зможа адысц? ад гэтай прорвы. Адысц? ад яе ц? не адысц? мы можам тольк? разам", - адзначы? ён.

А. Тоз?к глыбока перакананы, што чым мацней будзе К?тай, тым больш будзе ? чалавецтва магчымасця? мець будучыню. "Таму рост магутнасц? К?тая ? яго эканам?чная с?ла - гэта не пагроза для чалавецтва, а дадатковы шанец для ?с?х пераадолець сённяшняе страшна цяжк? час ? страшна цяжк? перыяд у жыцц? чалавечай цыв?л?зацы?", - сказа? ён.

Related stories

ПАДЗЯЛ?ЦЦА

ПАПУЛЯРНЫЯ

无码专区天天躁天天躁在线