К?тай унос?ць вял?к? ?клад у глабальнае разв?ццё-к?ра?н?к адм?н?страцы? " Вял?кага каменя"

2021-07-07 15:20:24
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Сучасны К?тай - гэта адкрытая ? кв?тнеючая дзяржава, якая ?нос?ць вял?к? ?клад у глабальнае разв?ццё. Пра гэта 6 л?пеня заяв?? к?ра?н?к адм?н?страцы? ?ндустрыяльнага парка "Вял?к? Камень" Аляксандр Ярашэнка, выступаючы на адкрыцц? Беларуска-к?тайскага форуму дзелавога, навуковага, медыйнага ? культурнага супрацо?н?цтва з нагоды 100-годдзя КПК.

А. Ярашэнка адзначы?, што К?тай, фактычна з'я?ляючыся сусветным л?дарам у эканам?чным росце, у каротк?я тэрм?ны пераадоле? наступствы пандэм??. "Упэ?нены, што ?се, хто кал?-небудзь наведва? гэтую кра?ну, застал?ся пад уражаннем, як?х выдатных вын?ка? ёй удалося дасягнуць ва ?с?х гал?нах ? ? вельм? каротк?я тэрм?ны. Пал?тыка рэформа? ? адкрытасц? паклала пачатак каласальным зменам. Гэта вял?к?я дасягненн?, як?я ?жо ?вайшл? ? г?сторыю. ? сёння КНР працягвае ?сц? па шляху ?навацый, разв?ваючы "сферы будучын?" - штучны ?нтэлект, 5G, удасканальваючы транспартную ?нфраструктуру", -- сказа? ён.

"Усё гэта стала магчымым дзякуючы дзейнасц? Камун?стычнай парты?, яе мудраму к?ра?н?цтву ? цвёрдай прых?льнасц? гало?най мэце. Яе на ?рачыстым сходзе, прымеркаваным да 100-годдзя парты?, назва? генеральны сакратар ЦК КПК, старшыня КНР С? Цз?ньп?н: "неабходна гуртаваць к?тайск? народ ? весц? яго за сабой у нястомнай барацьбе за выдатнае жыццё. Кра?на-гэта народ, народ-гэта кра?на. Заваёва ? абарона дзяржа?най улады ёсць не што ?ншае, як заваёва сэрца народа", -- канстатава? ён.

К?ра?н?к адм?н?страцы? "Вял?кага каменя" падкрэсл??, што на працягу мног?х гадо? К?тай з'я?ляецца стратэг?чным партнёрам Беларус?. "Нашы кра?ны нарошчваюць узаемадзеянне, акты?на рэал?зуючы сумесныя ?н?цыятывы ? праекты. Таму с?мвал?чна, што сёння эксперты, пал?толаг?, прадста?н?к? м?н?стэрства?, сродка? масавай ?нфармацы? сустрэл?ся тут, у "Вял?к?м камен?" - на самай буйной пляцо?цы паспяховага беларуска-к?тайскага супрацо?н?цтва. ?ндустрыяльны парк з'я?ляецца адной з вузлавых платформа? ?н?цыятывы "Пояс ? шлях" ? садзейн?чае яе прасо?ванню, прыцягваючы перадавыя ?дэ? ? тэхналог??", -- адзначы? ён.

У сваю чаргу, пасол К?тая ? Беларус? Се Сяаюн падзякава? Камун?стычную партыю Беларус? за правядзенне К?тайска-Беларускага форуму, прысвечанага 100-годдзю КПК. "Беларусь з'я?ляецца важным усебаковым стратэг?чным партнёрам К?тая ? адной з першых кра?н, як?я адгукнул?ся на ?н?цыятыву "Пояс ? шлях" ? акты?на ?дзельн?чаюць у ёй. У апошн?я гады к?тайска-беларуск?я аднос?ны падтрымл?ваюць здаровае ? стаб?льнае разв?ццё, супрацо?н?цтва ? розных гал?нах бесперапынна прынос?ць плённыя вын?к?", -- сказа? дыпламат.

Паводле сло? пасла, у двухбаковых аднос?нах К?тая ? Беларус? можна вылучыць пяць адметных асабл?васця?. Па-першае, пал?тычны ?заемадавер трывалы, як скала. Абодва бак? падтрымл?ваюць цесную каардынацыю ? м?жнародных справах ? цвёрда падтрымл?ваюць адно аднаго па пытаннях, што тычацца ключавых ?нтарэса? ? важных заклапочанасця?. Гандлёва-эканам?чнае супрацо?н?цтва прынос?ць уражл?выя вын?к?. К?тай ста? друг?м па вел?чын? гандлёвым партнёрам Беларус?. Гуман?тарныя абмены становяцца ?сё больш цесным?. Паглыбляецца супрацо?н?цтва пам?ж двума бакам? ? гал?не навук? ? тэхналог?й, адукацы? ? культуры. Акрамя таго, м?жрэг?янальнае супрацо?н?цтва ?дзе по?ным ходам. К?ра?н?к? дзвюх дзяржа? дамов?л?ся аб'яв?ць гэты ? наступны год годам рэг?ёна? К?тая ? Беларус?. У супрацьэп?дэм?чным супрацо?н?цтве К?тай ? Беларусь паказал?, што сябро?ства даражэйшае за золата.

Се Сяаюн выказа? упэ?ненасць у тым, што дзякуючы асаб?стаму клопату к?ра?н?ко? дзвюх дзяржа? узровень двухбаковых аднос?н у новую эпоху працягне паляпшацца, супрацо?н?цтва ? розных гал?нах працягне паглыбляцца, а к?тайск? ? беларуск? народы агульным? с?лам? будуць ствараць яшчэ больш цудо?ную будучыню ?заемавыйгрышнага супрацо?н?цтва.

Related stories

ПАДЗЯЛ?ЦЦА

ПАПУЛЯРНЫЯ

无码专区天天躁天天躁在线